X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

طراحی آموزشی درس ریاضی دوم ابتدایی

یکشنبه 2 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 05:33 ب.ظ

جشنواره الگوی مناسب تدریس

  مرحله استانی

داودمعنوی ( منطقه هیر)

خرداد ۱۳۸۹ 

موضوع درس: تفریق باانتقال

مدت تدریس: ۲۰دقیقه

کلاس دوم ابتدایی

تدریس کننده : داودمعنوی

سمت : مدیردبستان

خرداد ۱۳۸۹ 

اهداف کلی درس

دانش آموزان درپایان این درس:

۱-بامفهوم ارزش مکانی اعدادآشنامی شوند.

۲- بابازکردن دسته ی ده تایی به ده یکی آشنامی شوند.

۳- دانش آموزان دربرابربودن عدد۲۷ با۱۷یکی و۱ده تایی آشنامی شوند.

۴- بانحوه ی افرازعددبزرگ ازعددکوچک درعدددورقمی آشنامی شوند.

۵- بامفهوم تفریق باانتقال آشنامی شوند. 

«اهداف عملکردی»

۱-اهداف شناختی:

دانش آموز درپایان این درس:

الف-ارزش مکانی عدددورقمی رابارسم جدول بیان می کند.( درک وفهم)

ب- می داندیک  بسته ده تایی با ده یکی برابراست.(دانش)

ج- بااستفاده ازوسایل کمک آموزشی می گوید۲۲ برابراست با۱۲یکی و۱ ده تایی(تجزیه وتحلیل)

  

د- نمادتفریق رادرروش ستونی درجای مناسب خودقرارمی دهد.(دانش)

هـ- تفریق اعدادراازیکی شروع می کند.(کاربرد)

و- درتفریق ،اعدادراازبالا به پایین کم می کند.(کاربرد)

ز- برای تفریق باانتقال یک مسئله ی ریاضی بیان می کند( ارزشیابی)

2- اهداف عاطفی:

الف-به بحث گروهی درکلاس به دقت گوش می دهد.

ب- درپاسخ گویی به سوالات دقت بیشتری ازخودنشان دهد.

ج- دانش آموزبه ارزش واهمیت درس ریاضی پی می برد.

د- دانش آموزدرگروه خوداحساس مسئولیت می کند.

هـ- دردسته بندی وبازکردن دسته ی ده تایی درگروه علاقه نشان می دهد.

۳- اهداف روانی وحرکتی:

الف-دانش آموزدربازوبسته کردن دسته ی ده تایی بین اعضای خود هماهنگی ایجادمی کند.

ب- هنگام بازکردن یک بسته ی ده تایی آن رامی شمارد.

ج- دانش آموزهنگام تفریق دست خودراازبالابه پایین حرکت می دهد. 

  

«الگو و روش تدریس»

الگوی پیش سازماندهنده بااستفاده ازداستان گویی، پرسش و پاسخ، مجسم ونیمه مجسم. 

«مدل کلاس وگروه آموزشی»

چیدمان نیمکت کلاس به شکلو دانش آموزان درگروه های سه نفره نشسته و هر گروه یک سرگروه خواهد داشت.

 

 

 

«رسانه آموزشی» 

۱-گچ    ۲- تخته سیاه   ۳- کاغذ رنگی  ۴- کتاب ریاضی  ۵-  کش ۶-  نی رنگی  ۷- کارت خوان اعداد

محورهای یادگیری درارتباط بادرس:

هوش منطقی وریاضی:فراگیردرافرازوشمارش اعداددقت می کند.

هوش حرکتی وجنبشی: فراگیردربازکردن دسته های ده تایی باگروه خودهمکاری کرده ودرکلاس جنب وجوش دارد.

هوش لفظی: فراگیردربحث های گروهی شرکت می کند.

هوش بصری: فراگیربه مطالب نوشته شده درتابلوبادقت مشاهده می کند.

هوش اجتماعی: فراگیردرگروه بایکدیگرارتباط برقرارکرده وحقوق همدیگررارعایت می کنند.

هوش درون فردی: فراگیرنظم وترتیب رادرانجام تفریق اعداد 

رعایت می کند.

هوش برون فردی : فراگیردرگروه بادقت به نظرات دیگران توجه می کند.

        الگوی تدریس «پیش سازماندهنده»

        فعالیت مربوط به قبل ازشروع تدریس:                  ۱دقیقه

سلام واحوال پرسی،حضوروغیاب،دقت دروضعیت جسمانی وروانی بچه ها واینکه ماهرکاری رابانام خداشروع می کنیم .سپس دانش آموزان راباتوجه به رنگهای آبی ،زردوقرمزگروه بندی کرده وهرگروه یک سرگروه خواهدداشت.

گام اول: ارائه ی پیش سازماندهنده.

الف- روشن ساختن منظوره های درس                 ۳دقیقه

درابتدامطلبی کلی ترازمطالب درس به دانش آموزاگفته می شودبدین ترتیب که بااستفاده ازداستان گویی می گویم دیروزبه یک مغازه رفته بودم دیدم یک پسربچّه ی همسن وسال شماپشت پیش خوان نشسته ،گفتم ببخشیدصاحب مغازه تشریف دارند،پسرگفت امری باشه /گفتم : « ۷تامدادمی خواهم » دیدم شاگردمغازه رفت پشت ویترین وکمی دیرکرد،گفتم: می بخشیدمدادنداریدگفت داریم امانمی توانم چطوری به شما۷ مدادبدهم گفتم: اگرجسارتی نباشه می تونم کمکتان بکنم گفت: خواهش می کنم ....راستی بچّه هامی دانیدشاگردمغازه چه مشکلی داشت ؟

بله بچّه های خوب درمغازه ۲بسته ی ده تایی و۳یکی مدادداشت ونمی توانست ۷ یکی رااز۳یکی کم کند.

ب- ارائه ی سازمان دهنده:                                  ۲دقیقه

دراین مرحله مثالهایی دیگربه دانش آموزان می زنیم ومی گوییم شما هم درزندگی باچنین مسائلی روبروشده وخواهیدشدمثلاً شش نفرباهم بازی می کنیدودردستتان دو یکی ویک بسته ده تایی شکلات داریدمی خواهید به هرکس یک شکلات بدهیدوببینیدچندتاباقی می ماندحالابرای این کاربایدتفریق باانتقال را انجام دهیدوشایدمشابه چنین مسائلی درزندگی شماپیش آمده باشد.   

ج- برانگیختن آگاهی ازدانش مربوط:                     ۳دقیقه

بااستفاده ازآگاهی قبلی دانش آموزان که بامطالب درسی ارتباط داردبه ایجادانگیزه می پردازیم بدین منظورچندتفریق بدون انتقال وچندجدول ارزش مکانی راکه دردرس قبل خوانده اندقبلاًدریک برگه آماده کرده ایم به هرگروه می دهیم تابامشورت وهمفکری هم پاسخ صحیح راپیداکنندسپس درتابلو می نویسیم ۸ ده تایی وسه یکی می شود...................   و۱۴ یکی و۳ ده تایی می شود................  ویک تفریق بدون انتقال درتابلومی نویسیم وتوضیح می دهیم برای تفریق اعدادیکی راازیکی وازبالابه پایین سپس ده تایی راازبالا به پایی کم می کنیم . 

 

گام دوم

ارائه مطالب یاوظیفه موردنظریادگیری:                          ۳دقیقه

دراین مرحله مطالب یادگرفتنی محتوابرحسب نوع موقعیت وشرایط کلاس بااستفاده ازروشهای مجسم ونیمه مجسم وارائه تمرینهای ماسب گروهی وانفرادی به شرح ذیل ارائه می شود.

ابتدابه هرگروه ازدانش آموزان ۴ بسته ده تایی و۶ یکی نی رنگی می دهیم ومی گوییم عدد۲۶ رابانی رنگی نشان دهندوماهم نظاره گروراهنمای فعالیت دانش آموزان خواهیم بودواشاره می کنیم ۶ یکی و۲ ده تایی برابربا۲۶است سپس می گوییم حالا۱ بسته ده تایی رابازکرده وبه یکی انتقال دهندوبگویندچندیکی وچندده تایی دارندوفعالیت هرگروه که زودتمام شدمی گوییم پاسخ خودرابه سایردانش آموزان توضیح دهدواشاره می کنیم ۱۶ یکی و۱ ده تایی ۲۶ می شودوبه عبارتی ۱۶ یکی و۱ ده تایی هم برابربا۶ یکی و۲ ده تایی است .

به دنبال این فعالیت می گوییم دردرس امروزمی خواهیم بدانیم درتفریق ۹-۳۶ باقی مانده چه عددی بدست می آید.پس ابتدامی بینیم ۹ یکی رانمی توانیم از۶ یکی کم کنیم وازطرف دیگر۳۶ با۱۶ یکی و۲ ده تایی برابراست یعنی چون نمی توانیم ۹ یکی رااز۶ یکی افرازکنیم از۳ ده تایی ۱ ده تایی رابازکرده به یکی انتقال می دهیم و۹ یکی رااز۱۶ یکی افرازمی کنیم حالا۷ یکی و۲ ده تایی باقیمانده خواهیم داشت. 

 

گام سوم

تحکیم سازمان شناخت

الف- بررسی مجددموضوع ازجنبه دیگر:               ۲ دقیقه

دراین قسمت به هرگروه ازدانش آموزان تکلیف می دهیم تااعداد۳۶-۴۸-۵۳رادرجدول ارزش مکانی نشان داده ودرمقابل آن یک دسته ی ده تایی رابازکرده وبه یکی انتقال دهندوهرگروه فعالیت خودرابه کلاس گزارش دهد.

 

 

ب- بهبودفعالیت یادگیری درکلاس درس:                ۲دقیقه

بعدازاینکه دانش آموزان ارزش مکانی اعدادرانشان دادندحالامی گوییم هرکدام ازاعدادفوق رااز۱۹ تفریق کنیدوماهم راهنماونظاره گرفعالیت گروهی دانش آموزان خواهیم بود.      

 

 

ج- مطرح شدن انتقادهای دانش آموزان به محتوای درس:   ۲دقیقه

دراین مرحله توجه دانش آموزان رابه تفریق باانتقال جلب می کنیم وزمینه راطوری فراهم می کنیم تادانش آموزان بتوانندفرصت کافی برای مطرح کردن پرسشهای انتقادی خودراداشته باشند.

بنابراین پیش بینی می کنیم

دانش آموزان این انتقادهاراازمابکنند:

-آیابرای تفریق اعدادفقط بااین روش می توان به پاسخ دست یافت؟

-درزمانهای قدیم برای دست یافتن به پاسخ ازچه وسایلی استفاده می کردن؟

-آیاباماشین حساب می توان به پاسخ اعدادزوددست یافت؟

- آیامابایدبا ماشین حساب اصلاًکارنکنیم؟

د-واضح وروشن کردن موضوع:                            ۱دقیقه

دراین مرحله درس راجمع بندی می کنیم ومی گوییم دانش آموزان عزیزبرای افراز،دوعددابتدایکی هاراازبالابه پایین کم می کنیم واگرنتوانیم یک ده تایی رابازکرده وبه یکی انتقال می دهیم سپس ده تایی راازبالابه پایین افرازمی کنیم.

تعیین تکلیف:                                                       ۱دقیقه

گروهی : برای جلسه ی بعدهرگروه برای تفریق باانتقال یک مسئله ی ریاضی می نویسند.

انفرادی: برای جلسه ی بعدهردانش آموزتمرینات صفحه ی ۱۳۲و۱۳۳ کتاب راانجام می دهند.

فعالیت خارج ازکلاس:

برای جلسه ی بعددانش آموزان درخانه روی مقوا،یک تفریق باانتقال رانوشته وباکشیدن شکل وجدول ارزش مکانی روش افرازرانشان می دهند.

     

منابع ومآخذ:

۱-روش های نوین تدریس ، دکترمحمداحدیان ،محرم آقازاده.

۲-روان شناسی تربیتی ، شریعتمداری، علی

۳-مهارتهای آموزش وپرورش (روشهاوفنون تدریس) شعبانی ، حسن.

۴-روان شناسی تربیتی ، سیف ، علی اکبر.

۵-کتاب معلّم (راهنمای تدریس) دوم دبستان، دکترفرزان ودیبائی

۶-آزوبل کیست وچه می گوید،دکترآقازاده.

۷- تجارب کسب شده ازجشنواره ی الگوی مناسب تدریس مرحله ی استانی سال ۸۵-۸۴

۸- استنباط شخصی واستفاده ازنظرات وپیشنهادات صاحب نظران. 

 

توضیح براینکه طراحی آموزشی براساس مدت تدریس درجشنواره۲۰دقیقه ارائه گردیده است  

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo